Verksamhet

Insatser för att bevara bruksmiljön i Engelsberg som ett kulturarv initierades redan på 1910-talet av Generalkonsul Axel Ax:son Johnson och hans hustru Margaret Ax:son Johnson. De lät rusta upp det då förfallna bruket i etapper, bland annat smedjan, hyttan och herrgården med flyglar och park.

I början av 1920-talet lät Generalkonsuln skapa en naturpark för den europeiska bisonoxen, visenterna, vid Långsjön nära Engelsberg. År 1939 flyttades visenterna till en ny park vid Avesta. Utan dessa räddningsinsatser hade visenten sannolikt varit helt utdöd.

Efter Generalkonsulns bortgång 1958 har tredje, fjärde och femte generationen i familjen Ax:son Johnson fortsatt vården av Engelsberg.

En milstolpe var placeringen av Johnsonkoncernens centralarkiv i Engelsberg på 1960-talet.

På 1970-talet gjordes omfattande restaureringsarbeten i samråd med Riksantikvarieämbetet och 1974 förklarades Engelsbergs bruk som byggnadsminne. Året därpå var Engelsberg ett av tre svenska pilotprojekt inom ramen för det europeiska byggnadsvårdsåret.

Nordstjernan ny ägare

År 1987 blev Nordstjernan AB ny ägare av Engelsbergs bruk. Nordstjernan arbetar aktivt med en förvaltningsplan för bevarande och utveckling av Engelsbergs bruk på kort och lång sikt. Planen omfattar bevarande av kulturvärden, cyklisk skötsel och en utvecklingsplan för teknik, funktion samt estetik.

År 1993 förklarades Engelsbergs bruk som världsarv av FN-organet Unesco.

På senare år har brukets yttre miljö med park och trädgård varsamt rustats upp. Norr om herrgården har en köks- och lustträdgård nyskapats utifrån trädgårdshistoriska undersökningar.

Ett stort arbete har lagts ned på att tillgängliggöra Engelsbergs bruk som en mötesplats för forskare, tänkare och debattörer från hela världen. En stor del av verksamheten bedrivs av Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga ändamål.

År 2011 återförvärvades ventilfabriken av Nordstjernan. Den rustika tegelbyggnaden har omvandlats till en konferens- och seminarieanläggning med bland annat föreläsningssalar, matsal, bibliotek och forskarplatser. Ventilfabriken fungerar som en avlastningsbyggnad till världsarvet och bidrar till att minska slitaget på brukets äldre byggnader.

Genom satsningarna på forskning och kultur har Engelsbergs bruk återfått en framtidsinriktad verksamhet samtidigt som kulturarvet både vårdas och används.

Allmänheten kan ta del av den verksamhet som bedrivs bland annat i form av böcker, magasin och av seminarier som sänds via tv och internet (Axess).